Pacjent ubezpieczony

Szpital Carolina i Optimum podpisał umowy o płatnościach bezpośrednich z wieloma ubezpieczycielami zagranicznymi.

Oznacza to, że Pacjenci posiadający ubezpieczenie w tych firmach są przyjmowani bezgotówkowo, a faktury wysyłane są przez nas do ubezpieczyciela i przez niego opłacane w zakresie, który został określony z Pacjentem w umowie ubezpieczenia.

Firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy:

Jeżeli Pacjent posiada polisę w firmie ubezpieczeniowej innej niż wyżej wymieniona również może rozliczać się bezgotówkowo w Szpitalu Carolina i Optimum. Warunkiem koniecznym do spełnienia w takim przypadku jest przed wykonaniem usługi przesłanie przez daną firmę ubezpieczeniową gwarancji płatności.

Karta EHIC

Pacjenci posiadający państwowe ubezpieczenie zdrowotne w dowolnym kraju Unii Europejskiej, którego potwierdzeniem jest karta EHIC (European Health Insurance Card), mogą starać się o zwrot kosztów leczenia po powrocie do swojego kraju po uregulowaniu należności z prywatną placówką medyczną. Zasady zwrotu kosztów określa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024). Więcej informacji o karcie EHIC można znaleźć tu: https://www.schengenvisainfo.com/europe-health-insurance/ehic/.

Warto również zapoznać się z broszurą „Co musisz wiedzieć przed wyjazdem”:

Co musisz wiedzieć przed wyjazdem – broszura

Więcej informacji o współpracy z Med4EU: https://med4eu.co.uk/

Wizyta w klinice krok po kroku

 1. Umówienie wizyty
  W celu umówienia się na wizytę lekarską należy zadzwonić do kliniki pod numer: 22 355 82 00. Prosimy poinformować telefonistkę o posiadanym ubezpieczeniu.
 2. Konsultacja
  Przed udaniem się do gabinetu należy zarejestrować się w recepcji. Pacjent zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych oraz kontaktowych, ze szczególnym uwzględnieniem adresu e-mail, który w znacznym stopniu ułatwi kontakt między Pacjentem, a szpitalami. Specjalista ds. Obsługi Pacjenta poprosi o dowód ubezpieczenia, który jest zobowiązany skopiować. Pacjent otrzyma również dokumenty do podpisu: Oświadczenie o udostępnieniu dokumentacji medycznej oraz Oświadczenie ubezpieczonego. Podpisanie tych dokumentów jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procedury rozliczeń bezgotówkowych. W przypadku odmowy złożenia podpisu na jednym z wcześniej wymienionych dokumentów, Pacjent będzie zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia we własnym zakresie. Po spełnieniu wymogów formalnych Pacjent zostanie zaproszony do gabinetu na wizytę, a faktury za usługi zostaną wysłane bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej.
 3.  Badania diagnostyczne
  Jeżeli w czasie konsultacji lekarz uzna, że Pacjent powinien poddać się badaniom diagnostycznym, wystawi odpowiednie skierowanie i poprosi Pacjenta o przejście do Centrum Diagnostyki Obrazowej znajdujące się na parterze. Specjalista ds. Obsługi Pacjenta zaproponuje badanie w dogodnym terminie, nie pobierając płatności od Pacjenta. Faktury za usługi zostaną wysłane bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej.
 4. Zabieg operacyjny – planowany
  Uwaga! Firmy ubezpieczeniowe pokrywają koszty zabiegów na podstawie wystawionej wcześniej promesy! Podczas konsultacji lekarz omówi stan zdrowia Pacjenta, poinformuje o metodach leczenia i ewentualnym ryzyku związanym z leczeniem. Jeśli Pacjent zdecyduje się na wykonanie operacji, lekarz wystawi skierowanie. W celu ustalenia szczegółów przyjęcia na oddział, zasad pobytu w szpitalu i ustalenia terminu operacji, Pacjent uda się do Koordynatora Opieki Szpitalnej, który poinformuje również jakie badania laboratoryjne i diagnostyczne wymagane są przed operacją oraz kiedy może umówić Pacjenta na konsultacje u internisty i anestezjologa. Na podstawie skierowania Analityk Finansowy przygotuje kosztorys, który zostanie wysłany do ubezpieczyciela z prośbą o gwarancję płatności. Po otrzymaniu gwarancji ustalone terminy zostaną potwierdzone, o czym Koordynator Opieki Szpitalnej poinformuje Pacjenta. Płatność za zabieg nie zostanie pobrana od Pacjenta, faktura zostanie wysłana bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej.
 5. Zabieg operacyjny – CITO
  W przypadku, gdy zabieg operacyjny należy wykonać natychmiast (wypadek, nagły uraz), Pacjent posiadający ubezpieczenie w jednej z w/w firm zostanie przyjęty bezgotówkowo pod warunkiem, że podpisze Zobowiązanie do zapłaty. Dokument ten gwarantuje pokrycie kosztów leczenia przez Pacjenta tylko wtedy, gdy firma ubezpieczeniowa odmówi płatności. Faktura za zabieg operacyjny w pierwszej kolejności zostanie wysłana do firmy ubezpieczeniowej.
 6. Końcowe rozliczenie
  W niektórych przypadkach indywidualna umowa Pacjenta z ubezpieczycielem określa współpłatność (rachunki za leczenie są tylko w części pokrywane przez ubezpieczyciela) lub kwotę aktywującą ubezpieczenie (Pacjent musi sam ponieść określone w umowie koszty przed aktywacją ubezpieczenia), w związku z czym może zaistnieć konieczność pokrycia przez Pacjenta części zobowiązania za wykonane świadczenia medyczne. Klinika jest o tym informowana przez ubezpieczyciela w momencie otrzymania płatności za usługi. Specjalista ds. Współpracy z Firmami Ubezpieczeniowymi wysyła do Pacjenta prośbę o dopłacenie brakującej kwoty.

Kontakt