Polityka prywatności – kontakty służbowe

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przekazaniem nam Twoich danych w ramach relacji biznesowych, w szczególności na potrzeby umożliwienia kontaktów służbowych.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie (02-757) ul. Pory 78 (dalej jako: „Sport Medica”).

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Sport Medica możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Katarzyną Pisarzewską, dostępną pod adresem e-mail: daneosobowe@luxmed.pl.

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Twoje dane osobowe są udostępniane bezpośrednio przez Ciebie lub przez Twojego pracodawcę lub reprezentowany przez Ciebie podmiot.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Sport Medica moich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, stanowiska, nazwy reprezentowanego podmiotu oraz siedziby tego podmiotu.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Cel przetwarzania

Podstawa prawna
(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Kontaktujemy się z Tobą w bieżących sprawach lub udzielamy odpowiedzi na kierowane przez Ciebie do nas pytania lub sprawy. Zazwyczaj wykonujemy te czynności w ramach realizacji umowy pomiędzy Sport Medica a Twoim pracodawcą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie kontaktu w bieżących sprawach wynikających z prowadzonej przez Sport Medica działalności.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Z racji tego, że pozostajemy ze sobą w stałych stosunkach gospodarczych, możemy w ramach łączącej nas współpracy przesyłać Ci informacje o naszej działalności, oferty czy inne treści informujące Ciebie o możliwości współpracy z Sport Medica.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest budowanie i utrzymywanie relacji z naszymi kontrahentami.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. dostawcom usług zaopatrujących Sport Medica w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Sport Medica w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie poczty elektronicznej, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Sport Medica a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres współpracy pomiędzy Sport Medica a Twoim pracodawcą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej współpracy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Jeżeli podajesz nam swoje dane, odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Niepodanie danych może jednak skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przekazania Ci innych treści, o które nas prosisz.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Sport Medica sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez infolinię czy stronę internetową lub na adres daneosobowe@luxmed.pl
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;