Regulamin promocji - rabat 10% na umówienie usług przez serwis carolina.pl

I. Postanowienia ogólne
1. Promocja „Rabat 10% na umówienie usług przez serwis carolina.pl” w Szpitalu Carolina w Warszawie i w Gdańsku zwana dalej „Ofertą Specjalną” jest prowadzona przez spółkę „Sport Medica” S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Pory 78, 02-757 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000077247, NIP 5213095056, REGON 016291775, kapitał zakładowy 18 731 000 zł, opłacony w całości, prowadzącą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPORT MEDICA, zwaną dalej „SPORT MEDICA”.

II. Przedmiot Oferty Specjalnej
1. Ofertą Specjalną jest objęta konsultacja ortopedyczna lub konsultacja neurochirurgiczna lub rehabilitacja indywidualna 60 min, która zostanie zrealizowana w placówce Szpitala Carolina w Warszawie i w Gdańsku.
2. Przedmiotem oferty jest rabat w wysokości 10 proc. na konsultację ortopedyczną lub konsultację neurochirurgiczną lub rehabilitację indywidualną 60 min.
3. Rabat 10% naliczany jest od ceny, która obowiązuje w dniu umówienia się na wizytę.

III. Miejsce trwania Oferty Specjalnej
1. Promocja odbywa się w placówkach Szpitala Carolina:

  • w Warszawie: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa;
  • w Gdańsku: ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk.

IV. Uczestnicy i warunki skorzystania z Ofert Specjalnej
1. Z Oferty Specjalnej mogą skorzystać osoby, które otrzymały na adres mailowy kod rabatowy, umówiły się na wizytę przez serwis carolina.pl i powołały się na niego w dniu realizacji usługi.
2. Uczestnik może okazać na recepcji maila lub powołać się na kod rabatowy, podany w mailu.

V. Oferta Specjalna
1. Uczestnicy za skorzystanie z Oferty Specjalnej otrzymają 10% rabatu na konsultację ortopedyczną lub konsultację neurochirurgiczną lub rehabilitację indywidualną 60 min.
2. Uczestnik z Oferty Specjalnej może skorzystać tylko raz.

VI. Czas trwania Oferty Specjalnej
Oferta Specjalna jest aktualna w terminie 29.06.2023-29.09.2023 r. 29 września 2023 r. jest ostatnim dniem na realizację usług objętych Ofertą Specjalną.

VII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników, zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: ,,Rozporządzenie’’, jest SPORT MEDICA. Dane Uczestników przetwarzane są w ramach udziału i skorzystania z Oferty Specjalnej.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy z Uczestników może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Katarzyną Pisarzewską za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@luxmed.pl.
3. Skorzystanie z Oferty Specjalnej zostało umożliwione na podstawie dobrowolnej zgody i chęci Uczestnika oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
4. W ramach zgłoszenia SPORT MEDICA przetwarzała będzie dane Uczestników w zakresie imienia i nazwiska.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu umożliwienia uczestnictwa w organizowanej Ofercie Specjalnej (art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia). Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania tych danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora), którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
6. Przykładamy wysoką wagę do ochrony poufności i dbamy o dane osobowe Uczestników. Z uwagi na konieczność zapewnienia SPORT MEDICA odpowiedniej organizacji m.in. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw Uczestników, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. dostawcom usług zaopatrujących SPORT MEDICA w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
b. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających SPORT MEDICA w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
7. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy SPORT MEDICA a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
8. Jako SPORT MEDICA przetwarzamy dane Uczestników w czasie trwania Oferty Specjalnej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez
5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane te są usuwane lub poddawane anonimizacji.
9. Skorzystanie z Oferty Specjalnej jest w pełni dobrowolne. W przypadku, gdy Uczestnik nie poda swoich danych osobowych będzie skutkować to niemożnością skorzystania z Oferty Specjalnej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i każdorazowo administrator będzie przetwarzał je z udziałem czynnika ludzkiego, nie zaś w sposób zautomatyzowany.
10. Jako administrator danych, SPORT MEDICA zapewnia Uczestnikom prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec SPORT MEDICA sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli jako Uczestnik chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych. Informujemy także, że Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Rabat udzielany w ramach Oferty Specjalnej nie łączy się z innymi rabatami i zniżkami, w tym rabatami przysługującymi stałym pacjentom SPORT MEDICA.
2. Wszelkie reklamacje związane z Ofertą Specjalną należy zgłaszać wyłącznie do placówki Szpitala Carolina w Warszawie na adres:

Szpital Carolina
ul. Pory 78
02-757 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cmc@carolina.pl.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

3. Korzystając z Oferty Specjalnej, Uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.carolina.pl.
5. Szpital Carolina zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
6. Regulaminem rządzi prawo polskie.

28 czerwca  2023 r., Warszawa