Regulamin promocji - 50% rabatu na rehabilitację indywidualną

I. Postanowienia ogólne
1. Promocja „50% rabatu na rehabilitację indywidualną” w Carolina Medical Center w Warszawie i w Gdańsku zwana dalej „Ofertą Specjalną” jest prowadzona przez spółkę „Sport Medica” S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Pory 78, 02-757 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000077247, NIP 5213095056, REGON 016291775, kapitał zakładowy 18 731 000 zł, opłacony w całości, prowadzącą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Carolina Medical Center, zwaną dalej „CMC”.

II. Przedmiot Oferty Specjalnej
1. Ofertą Specjalną jest objęta rehabilitacja indywidualna 60 min, która zostanie zrealizowana w placówce Carolina Medical Center w Warszawie i w Gdańsku.
2. Przedmiotem oferty jest rabat w wysokości 50 proc. na rehabilitację indywidualną.
3. Rabat 50% naliczany jest od ceny, która obowiązuje w dniu umówienia się na wizytę.

III. Miejsce trwania Oferty Specjalnej
1. Promocja odbywa się w placówkach Carolina Medical Center:

  • w Warszawie: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa;
  • w Gdańsku: ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk.

IV. Uczestnicy i warunki skorzystania z Ofert Specjalnej
1. Z Oferty Specjalnej mogą skorzystać osoby, które otrzymały na adres mailowy kod rabatowy i powołały się na niego w dniu realizacji usługi.
2. Uczestnik może okazać na recepcji maila lub powołać się na kod rabatowy, podany w mailu.

V. Oferta Specjalna
1. Uczestnicy za skorzystanie z Oferty Specjalnej otrzymają 50% rabatu na pierwszą rehabilitację indywidualną 60 min.
2. Uczestnik z Oferty Specjalnej może skorzystać tylko raz.

VI. Czas trwania Oferty Specjalnej
Oferta Specjalna jest aktualna w terminie 8.02.2023-31.03.2023 r. 31 marca 2023 r. jest ostatnim dniem na realizację usług objętych Ofertą Specjalną.

VII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników, zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: ,,Rozporządzenie’’, jest CMC. Dane Uczestników przetwarzane są w ramach udziału i skorzystania z Oferty Specjalnej.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy z Uczestników może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Katarzyną Pisarzewską za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@luxmed.pl.
3. Skorzystanie z Oferty Specjalnej zostało umożliwione na podstawie dobrowolnej zgody i chęci Uczestnika oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
4. W ramach zgłoszenia CMC przetwarzała będzie dane Uczestników w zakresie imienia i nazwiska.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu umożliwienia uczestnictwa w organizowanej Ofercie Specjalnej (art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia). Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania tych danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora), którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
6. Przykładamy wysoką wagę do ochrony poufności i dbamy o dane osobowe Uczestników. Z uwagi na konieczność zapewnienia CMC odpowiedniej organizacji m.in. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw Uczestników, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. dostawcom usług zaopatrujących CMC w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
b. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających CMC w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
7. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy CMC a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
8. Jako CMC przetwarzamy dane Uczestników w czasie trwania Oferty Specjalnej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez
5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane te są usuwane lub poddawane anonimizacji.
9. Skorzystanie z Oferty Specjalnej jest w pełni dobrowolne. W przypadku, gdy Uczestnik nie poda swoich danych osobowych będzie skutkować to niemożnością skorzystania z Oferty Specjalnej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i każdorazowo administrator będzie przetwarzał je z udziałem czynnika ludzkiego, nie zaś w sposób zautomatyzowany.
10. Jako administrator danych, CMC zapewnia Uczestnikom prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec CMC sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli jako Uczestnik chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych. Informujemy także, że Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Rabat udzielany w ramach Oferty Specjalnej nie łączy się z innymi rabatami i zniżkami, w tym rabatami przysługującymi stałym pacjentom CMC.
2. Wszelkie reklamacje związane z Ofertą Specjalną należy zgłaszać wyłącznie do placówki Carolina Medical Center w Warszawie na adres:

Carolina Medical Center
ul. Pory 78
02-757 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cmc@carolina.pl.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

3. Korzystając z Oferty Specjalnej, Uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w recepcji placówki Carolina Medical Center w Warszawie oraz na stronie internetowej www.carolina.pl.
5. CMC zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
6. Regulaminem rządzi prawo polskie.

7 lutego 2023 r., Warszawa