Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi rezerwacji terminów dostępnej na stronie https://carolina.pl/

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi rezerwacji terminów dostępnej na stronie https://carolina.pl/ prowadzonej przez Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000077247, REGON 016291775, NIP 5213095056, kapitał zakładowy: 16 921 000,00 zł (w całości pokryty).

Słownik pojęć

 1. Infolinia – infolinia Sport Medica dostępna pod numerem telefonu +48 22 35 58 200;
 2. Sport Medica – Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000077247, REGON 016291775, NIP 5213095056, kapitał zakładowy: 16 921 000,00 zł (w całości pokryty);
 3. Placówka – centra medyczne Sport Medica S.A;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usługi drogą elektroniczną;
 5. Rezerwacja terminu – rezerwacja terminów konsultacji lekarskich, zabiegów rehabilitacji oraz badań za pośrednictwem strony internetowej https://carolina.pl/.
 6. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 7. Strona internetowa – https://carolina.pl/
 8. Usługa – usługa Rezerwacji terminu świadczona przez Sport Medica drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem Strony internetowej.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat.

Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Świadczenie Usługi za pośrednictwem Strony internetowej odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r., poz. 123 ze zm.).
 2. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik na stronie www.carolina.pl wybiera miasto w którym chce odbyć wizytę, specjalizację lub nazwisko specjalisty, ewentualnie część ciała, którą dany specjalista leczy. Po naciśnięciu przycisku „szukaj”, użytkownik otrzymuje wynik wyszukiwania wolnych terminów u specjalistów. Po wybraniu terminu, użytkownik jest przekierowywany do podstrony umawiania wizyty gdzie podaje swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz numer pesel. Użytkownik musi również zaakceptować regulamin. Po naciśnięciu przycisku „umów wizytę”, użytkownik otrzymuje mail z linkiem. Użytkownik musi potwierdzić w ciągu 10 minut umówienie wizyty poprzez kliknięcie w link. Jeżeli użytkownik nie kliknie w link, rezerwacja wizyty zostanie odwołana, a link przestaje być aktywny. Użytkownik dostanie również przypomnienie smsem o kliknięciu w link.
 3. Rezerwacja terminów poprzez Stronę podlega następującym ograniczeniom:
  1. Sport Medica zastrzega sobie prawo do wyboru konsultacji lekarskich, zabiegów rehabilitacji oraz badań, których terminy mogą być rezerwowane za pośrednictwem Strony;
  2. Użytkownik nie może zarezerwować więcej niż jednego terminu konsultacji lekarskich, zabiegów rehabilitacji oraz badań tego samego rodzaju;
  3. Rezerwacja terminów jest możliwa wyłącznie maksymalnie 90 dni naprzód,
  4. Warunkiem dokonania Rezerwacji terminu jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu.
 4. Użytkownik może dokonać Rezerwacji terminu, pod warunkiem poprawnego podania adresu e-mail oraz numeru telefonu. Bezpośrednio po wybraniu terminu wizyty na adres e-mail Użytkownika zostanie przesłana prośba o potwierdzenie Rezerwacji terminu. W celu zakończenia procesu Rezerwacji terminu Użytkownik powinien kliknąć w przesłany link weryfikacyjny. Link weryfikacyjny pozostaje aktywny przez 15 minut od chwili jego wysłania.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do anulowania Rezerwacji wizyty w terminie do 24 h przed terminem zarezerwowanej wizyty za pomocą Infolinii Sport Medica. Brak anulowania zarezerwowanego terminu uprawnia Sport Medica do dochodzenia naprawienia wyrządzonej w ten sposób przez Użytkownika szkody.
 6. Ceny wskazane na Stronie przy Rezerwacji terminów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Rezerwacja terminu przy wykorzystaniu Strony nie stanowi zawarcia umowy. Podana w trakcie Rezerwacji terminów cena jest ceną wynikającą z cennika konsultacji lekarskich, zabiegów rehabilitacji oraz badań na dzień Rezerwacji terminu. Cena wykonania konsultacji lekarskich, zabiegów rehabilitacji oraz badań w Placówce będzie zgodna z ceną wynikająca z cennika Konsultacji i badań w Placówce, obowiązującego na dzień udzielenia konsultacji lekarskich, zabiegów rehabilitacji oraz badań.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Usługi wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Usługi, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa; aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej; oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, które przetwarzane są w celu umożliwienia założenia Konta oraz korzystania z funkcjonalności Strony wskazanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO jest Sport Medica.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Katarzyną Pisarzewską za pośrednictwem adresu email: daneosobowe@luxmed.pl.
 3. Podanie danych przez Użytkownika, akceptacja niniejszego Regulaminu i korzystanie z Usługi jest całkowicie bezpłatne oraz dobrowolne. Podanie danych określonych w pkt. 4 jest niezbędne do skorzystania z Usługi.
 4. W celu dokonana Rezerwacji terminu Użytkownik podaje swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail a także numeru PESEL lub datę urodzenia w przypadku dziecka młodszego niż 6 miesięcy.
 5. W ramach korzystania z Usługi, Sport Medica będzie przetwarzała również dane Użytkowników należące do danych szczególnej kategorii w zakresie obejmującym stan zdrowia (informacja o fakcie umówienia wizyty), a także w zakresie udzielonych zgód marketingowych natomiast jeśli będzie miało to zastosowanie – również danych wskazanych w pkt. 6 niniejszego rozdziału
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia skorzystania z Usługi (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, administratorami Twoich danych są spółki z Grupy LUX MED czyli podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z LUX MED. Pełną listę spółek z ich danymi rejestrowymi znajdziesz na stronie LUX MED, jak również w siedzibie każdej z nich oraz w naszych Placówkach. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą, LUX MED ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania tych danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona przysługujących praw). Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.
 7. Dbamy o poufność danych Użytkowników, dlatego też z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności, jako przedsiębiorca, jak również realizacji praw Użytkowników, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • dostawcom usług zaopatrujących Sport Medica w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Sport Medica w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
  • dostawcom usług wspierających Sport Medica w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
  • innym podmiotom leczniczym, współpracującym ze Sport Medica w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej.
 8. Z uwagi na to, że Sport Medica korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Sport Medica zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną, np. umowę zawartą pomiędzy Sport Medica a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez czas 5 lat, a następnie przez okres wynikający z dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli jako Użytkownik jesteś pacjentem Sport Medica i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Sport Medica przetwarza przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, do czasu jej wycofania. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane te są usuwane lub poddawane anonimizacji. Sport Medica zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jako Użytkownik możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Sport Medica sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych lub infolinią Sport Medica bądź poprzez stronę internetową czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych Placówek.
 10. Informujemy także, że każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi  mogą być zgłaszane:
  • listownie na adres: Sport Medica S.A., ul. Pory 78, 02-757 Warszawa,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: cmc@carolina.pl.
 2. Reklamacje dotyczące działania Usługi rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych, a reklamacje dotyczące pozostałych kwestii rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

Zawarcie i wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W zakresie świadczenia Usługi niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344)
 2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta pomiędzy Sport Medica, a Użytkownikiem z chwilą zaakceptowania niniejszego Regulaminu i ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą zakończenia procesu Rezerwacji Terminu.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sport Medica nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez Sport Medica drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, jeżeli Użytkownik doprowadzi od tego, iż usługa będzie realizowana w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu.
 3. Sport Medica jest uprawniony do zablokowania dostępu do Usługi z przyczyn związanych z bezpieczeństwem.
 4. Zablokowanie dostępu do Usługi może zostać dokonane przez Sport Medica na podstawie analizy danych systemowych w przypadku:
  a) wykorzystania urządzeń Użytkownika do automatycznego logowania się z dużą częstotliwością, wysyłania dużej ilości żądań do serwera;
  b) wykorzystywania systemów Sport Medica w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
  c) wykonywanie działań mogących zagrażać bezpieczeństwu systemu Sport Medica i danych w nim przetwarzanych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, Użytkownik będący konsumentem w znaczeniu Kodeksu Cywilnego może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 7. Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019 r., poz. 1460 ze zm.).
 8. Użytkownicy mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie www.carolina.pl oraz sporządzić jego wydruk.
 9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Strony w tym Usługi, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe należące do Sport Medica, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sport Medica lub podmiotom, z którymi Sport Medica zawarła stosowne umowy.
 10. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Strony bez zgody Sport Medica.