Regulamin świadczenia usługi jednorazowej przez Szpital Carolina

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE – CO WARTO  WIEDZIEĆ NA POCZĄTEK

 1. Regulamin Świadczenia Usługi Jednorazowej określa zasady wykonywania przez SZPITAL CAROLINA umów o świadczenie zdrowotne.
 2. Regulamin ma zastosowanie do zawierania przez usługodawcę, którym jest SZPITAL CAROLINA, usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz opłacenia wybranej usługi zdrowotnej. Zawarcie umów o świadczenie zdrowotne oraz możliwość opłacenia takiej usługi zdrowotnej możliwa jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Umowę o świadczenie usług zdrowotnych mogą zawrzeć Użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji usługi zdrowotnej za pomocą strony internetowej https://carolina.pl.
 4. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. zasady zawierania umów oraz opłacania Usług zdrowotnych online;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem https://carolina.pl/regulamin-swiadczenia-jednorazowej-uslugi/ w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy Użytkownik może zapoznać się z treścią Regulaminu.

II.    DEFINICJE – CO OZNACZAJĄ TERMINY UŻYTE W TYM REGULAMINIE

Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Cookies – pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach;
 • Dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty lub prawo jazdy wydane przez polski organ administracji publicznej – w przypadku obywateli polskich; paszport lub karta pobytu – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
 • Dostawca Usług Płatniczych – dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, z którym SZPITAL CAROLINA zawarł umowę na obsługę opłat za usługi objęte Regulaminem;
 • Link – wysyłany pocztą elektroniczną Użytkownikowi przez SZPITAL CAROLINA element nawigacyjny ułatwiający przemieszczanie się Użytkownika pomiędzy wiadomością elektroniczną a stroną internetową SZPITALA CAROLINA, gdzie w przypadku wyboru sposobu płatności on-line dochodzi do zawarcia Umowy a następnie do opłacenia Usługi zdrowotnej;
 • SZPITAL CAROLINA – Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000077247, NIP: 521-30-95-056,  REGON: 01629177, kapitał zakładowy 18 731 000,00 zł będąca podmiotem zapewniającym wykonanie Usługi zdrowotnej; Ze SZPITALEM CAROLINA można się skontaktować pod adresem email: cmc@carolina.pl lub telefonicznie pod nr 22 35 58 200;
 • Osoba uprawniona – osoba fizyczna zarówno pełnoletnia jak i małoletnia, na rzecz której dokonana jest Rezerwacja oraz na rzecz której będzie świadczona Usługa zdrowotna. Użytkownik może być Osobą uprawnioną, jeżeli na jego rzecz będzie wykonywana Usługa zdrowotna.
 • Kanał zakupowy – sposób komunikacji Użytkownika ze SZPITALEM CAROLINA, za pomocą którego dochodzi do rezerwacji Usługi zdrowotnej (w tym rezerwacji terminu, sposobu i miejsca świadczenia Usługi zdrowotnej);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usługi jednorazowej przez SZPITAL CAROLINA;
 • Reklamacja – wystąpienie skierowane do SZPITALA CAROLINA przez Użytkownika w trybie postępowania reklamacyjnego, w którym Użytkownik zgłasza swoje zastrzeżenia, w szczególności dotyczące sposobu zawierania, realizacji i opłacania Usługi zdrowotnej;
 • Rezerwacja – zarezerwowanie przez Użytkownika wybranego przez Użytkownika terminu Usługi zdrowotnej, a w przypadku Usług zdrowotnych świadczonych stacjonarnie, również miejsca świadczenia tej usługi .
 • Umowa – umowa o świadczenie Usługi zdrowotnej zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a SZPITALEM CAROLINA.
 • Usługa (Usługa zdrowotna) – zarezerwowana przez Użytkownika usługa zdrowotna świadczona przez SZPITAL CAROLINA pacjentom, w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zawierająca Umowę na zasadach wskazach w Regulaminie.

III.   WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

A. WARUNKI OGÓLNE

 1. SZPITAL CAROLINA umożliwia zawarcie Umowy oraz opłacenie Usługi zdrowotnej drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowę mogą zawrzeć tylko Użytkownicy, którzy zaakceptują niniejszy Regulamin oraz zapoznają się z Polityką Prywatności.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności przed zawarciem Umowy.

B. KIEDY MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UMOWY I OPŁACENIA USŁUGI ZDROWOTNEJ MOŻE BYĆ UTRUDNIONA

SZPITAL CAROLINA podejmuje starania, aby zawarcie Umowy i możliwość opłacenia Usługi zdrowotnej była możliwa przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu. Tym niemniej, z uwagi na specyfikę działalności internetowej, SZPITAL CAROLINA nie jest w stanie zagwarantować stałej możliwości zawierania Umów czy opłacenia Usług zdrowotnych, w szczególności w przypadku zaistnienia przerw w dostawie usług świadczonych przez Dostawców Usług Płatniczych, wynikających z siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź, wojna, strajk, działania władz państwowych, atak terrorystyczny, brak zasilania, ogłoszenie stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub wystąpienie zagrożenia epidemicznego) oraz szczególnych sytuacji związanych ze specyfiką działalności internetowej (zakłócenia infrastruktury wywołane działaniem osób trzecich, wirusy, awarie oprogramowania).

IV.    JAKIE SĄ WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

A. REZERWACJA USŁUGI ZDROWOTNEJ

 1. Użytkownicy mogą dokonać Rezerwacji Usługi zdrowotnej korzystając z wybranego przez siebie Kanału zakupowego.
 2. W celu zarezerwowania Usługi zdrowotnej, Użytkownicy mogą skorzystać ze strony internetowej carolina.pl.
 3. Każdy Użytkownik może dokonać Rezerwacji Usługi zdrowotnej dla siebie bądź dla Osoby uprawnionej.
 4. Przebieg Rezerwacji i odwołania Rezerwacji jest uzależniony od specyfiki i funkcjonalności wybranego przez Użytkownika Kanału zakupowego. Przebieg Rezerwacji został szczegółowo określony w regulaminach poszczególnych Kanałów zakupowych.
 5. Po pomyślnej Rezerwacji, Użytkownik otrzyma wiadomość elektroniczną, wysłaną na adres mailowy podany w toku Rezerwacji (wiadomość e-mail) z potwierdzeniem Rezerwacji wybranej Usługi zdrowotnej. Potwierdzenie Rezerwacji będzie zawierać co najmniej:
  1. rodzaj Usługi zdrowotnej,
  2. jeżeli przedmiotem Rezerwacji jest Usługa zdrowotna wykonywana przez imiennie wskazanego pracownika służby zdrowia – imię i nazwisko osoby wykonującej Usługę zdrowotną,
  3. miejsce świadczenia Usługi zdrowotnej
  4. całkowite wynagrodzenie za wykonanie Usługi zdrowotnej, podane w złotych polskich i stanowiące wartość brutto;
  5. Regulamin,
 6. Użytkownik jednocześnie może mieć zarezerwowaną tylko jedną Usługę zdrowotną danego rodzaju.
 7. Użytkownik po zakończeniu Rezerwacji może wybrać jeden z następujących sposobów postępowania:
  1. zawrzeć Umowę (patrz pkt IV B Regulaminu) oraz dokonać płatności (patrz pkt IV C Regulaminu), albo
  2. dokonać płatności w placówce, gdzie Usługa zdrowotna będzie realizowana.
 8. SZPITAL CAROLINA zastrzega, że w przypadku niektórych Usług zdrowotnych zawarcie umowy o świadczenie Usług zdrowotnych, może nastąpić wyłącznie w placówce, gdzie Usługa zdrowotna będzie realizowana.

B. ZAWARCIE UMOWY

 1. Jeżeli Usługa zdrowotna, wybrana w procesie Rezerwacji może zostać opłacona online, po dokonaniu skutecznej Rezerwacji, Użytkownik może zawrzeć Umowę obejmującą Usługę zdrowotną wskazaną w Rezerwacji oraz opłacić zarezerwowaną Usługę zdrowotną.
 2. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia przez Użytkownika o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (check box) na ekranie urządzenia końcowego Użytkownika. Zawarcie Umowy jest możliwe tylko w przypadku wybór sposobu płatności on-line.
 3. Zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek wniesienia opłaty za Usługę zdrowotną na zasadach  wskazanych w punkcie IV C Regulaminu.
 4. SZPITAL CAROLINA zastrzega możliwość wstrzymania się ze świadczeniem Usługi zdrowotnej do czasu wniesienia przez Użytkownika opłaty.
 5. Zawierając Umowę, Użytkownik ma możliwość pobrania i zapisania na swoim urządzeniu końcowym Regulaminu Świadczenia Jednorazowej Usługi

C. JAKIE SĄ ZASADY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ ZDROWOTNĄ

 1. Zawierając Umowę oraz wybierając przycisk „kupuję i płacę” Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty (wynagrodzenia) za Usługę zdrowotną, której całkowita wartość została wskazana w potwierdzeniu Rezerwacji.
 2. Opłatę należy wnieść korzystając z płatności online, za pomocą bramki płatniczej dostarczonej przez Dostawcę Usług Płatniczych. Opłatę należy dokonać w terminie 15 (piętnastu) minut od kliknięcia w okienko „kupuję i płacę”.
 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z bramki płatniczej, Użytkownik zostaje przekierowany do strony Dostawcy Usług Płatniczych.
 4. Płatność za Usługę zdrowotną następuje na stronie internetowej Dostawcy Usług Płatniczych.
 5. Po dokonaniu pomyślnej płatności, Użytkownik otrzyma wiadomość elektroniczną, wysłaną na adres mailowy podany w toku zawierania Umowy z potwierdzeniem płatności za wybraną Usługę zdrowotną. Potwierdzenie płatności oraz potwierdzenie zawarcia Umowy będzie zawierać co najmniej:
  1. potwierdzenie terminu oraz miejsca świadczenia Usługi zdrowotnej;
  2. potwierdzenie dokonanej płatności;
  3. treść Regulaminu wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu).

V.   WARUNKI REALIZACJI UMOWY

 1. Usługa zdrowotna objęta Umową może być świadczona wyłącznie po dokonaniu zapłaty za nią zgodnie z pkt  IV Regulaminu na rzecz wskazanej w Rezerwacji Osoby uprawnionej.

A.  ŚWIADCZENIE USŁUGI ZDROWOTNEJ W  PLACÓWCE SZPITALA CAROLINA

 1. Świadczenie opłaconej Usługi zdrowotnej odbywa się stacjonarnie w placówce SZPITALA CAROLINA wskazanej przez Użytkownika w procesie Rezerwacji.
 2. W celu skorzystania z Usługi zdrowotnej świadczonej w placówce, Użytkownik lub Osoba uprawiona powinna zgłosić się do wskazanej placówki na 10 minut przed planowanym terminem świadczenia Usługi zdrowotnej oraz dokonać potwierdzenia tożsamości.
 3. W celu potwierdzenia tożsamości, Użytkownik lub Osoba uprawniona powinni zgłosić się do recepcji właściwej placówki SZPITAL CAROLINA z dowodem tożsamości.  W razie odmowy przez Użytkownika lub Osobę uprawnioną potwierdzenia tożsamości, SZPITAL CAROLINA wstrzyma się w realizacją Usługi zdrowotnej.
 4. Po zweryfikowaniu tożsamości, Użytkownik lub Osoba uprawniona jest rejestrowana w systemie informatycznym SZPITALA CAROLINA oraz proszony o oczekiwanie, we wskazanym poprzez pracownika placówki, miejscu na realizację Usługi zdrowotnej.
 5. Jeżeli Osobą uprawnioną jest osoba, która nie ma pełnej zdolności prawnej, na udzielenie wszelkich świadczeń zdrowotnych wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a gdy Osoba uprawniona nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie z nim jest niemożliwe – zezwolenie sądu opiekuńczego.
 6. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. W przypadku Osoby uprawnionej, która nie ukończyła 18 roku życia, rodzice są zobowiązani towarzyszyć takiej Osobie uprawnionej  w trakcie wykonywania Usługi zdrowotnej.
 7. Jeżeli w trakcie wykonywania Usługi zdrowotnej zajdzie potrzeba przeprowadzenia konsultacji lekarskiej lub badania diagnostycznego, która nie wymaga ingerencji w integralność fizyczną Osoby uprawnionej, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodę na przeprowadzenie takiego świadczenia zdrowotnego może wyrazić także opiekun faktyczny Osoby uprawnionej. W tym celu opiekun faktyczny jest zobowiązany do przedstawienia pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego Osoby uprawnionej, na wykonanie takiego świadczenia zdrowotnego oraz zgody tego przedstawiciela ustawowego na przekazanie opiekunowi faktycznemu informacji o stanie zdrowia Osoby uprawnionej, rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 8. Zarówno przedstawiciel ustawowy jak i opiekun faktyczny Osoby uprawnionej, przed wyrażeniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego są zobowiązani do przedstawienia swojego Dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 9. Użytkownik lub Osoba uprawniona, która chciałaby nabyć lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, dla którego wydana została decyzja administracyjna o objęciu refundacją w zakresie nadanej kategorii dostępności refundacyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jest zobowiązana podczas wizyty u lekarza okazać dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego oraz inne dokumenty przewidziane ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub w innych przepisach prawa.

B.    OGRANICZENIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. SZPITAL CAROLINA zastrzega, że niektóre Usługi zdrowotne mogą być świadczone wyłącznie na podstawie stosownego skierowania na badanie. Do tych Usług zdrowotnych zalicza się RTG, tomografia komputerowa (TK) oraz badanie rezonansu magnetycznego z kontrastem.
 2. W procesie Rezerwacji Użytkownik jest poinformowany, że wybierana przez niego Usługa zdrowotna może być zrealizowana wyłącznie na podstawie ważnego skierowania od lekarza .
 3. Przed przystąpieniem do realizacji Usługi zdrowotnej, Użytkownik lub Osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć ważne skierowanie lekarskie.
 4. SZPITAL CAROLINA zastrzega, że z uwagi na specyfikę i wymogi wiedzy medycznej, niektóre Usługi zdrowotne mogą zostać przeprowadzone wyłącznie po wcześniejszym właściwym przygotowaniu się do tych Usług przez Osobę uprawnioną.
 5. Przed przystąpieniem do realizacji Usługi zdrowotnej, Osoba uprawniona zobowiązana jest przygotować się do wykonania na jej rzecz Usługi zdrowotnej zgodnie z wymogami przekazanymi przez SZPITAL CAROLINA w wiadomości potwierdzającej Rezerwację.
 6. W przypadku nieposiadania przez Osobę Uprawnioną wymaganego ważnego skierowania lub zaniechania przez Osobę uprawnioną  niezbędnych przygotowań przed wykonaniem Usługi zdrowotnej,  SZPITAL CAROLINA mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo Osoby uprawnionej odmówi wykonania Usługi zdrowotnej.

C.    DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 1. W związku z realizacją Usługi zdrowotnej objętej Umową, SZPITAL CAROLINA prowadzi dokumentację medyczną Osoby uprawnionej.
 2. Tryb, warunki prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sposób jej udostępniania Osobom uprawnionym, przedstawicielom ustawowym Osób uprawnionych i osobom trzecim określają właściwe przepisy prawa.
 3. Sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej i ich wydanie następuje za pokwitowaniem wnioskodawcy, a w przypadkach określonych w przepisach prawa również na koszt wnioskodawcy.
 4. Dokumentacja związana z wykonaniem umowy sporządzana jest w języku polskim, poza przypadkami, gdy przepis prawa przewiduje możliwość sporządzenia dokumentacji medycznej w języku łacińskim.
 5. SZPITAL CAROLINA wyda osobie trzeciej, nie będącej Osobą uprawnioną ani przedstawicielem ustawowym danej Osoby uprawnionej dokumentację medyczną wyłącznie na podstawie stosownego upoważnienia Osoby Uprawnionej, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

VI.    PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI USŁUGI, REZYGNACJA Z USŁUGI I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

A.    PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI USŁUGI ZDROWOTNEJ; REZYGNACJA Z USŁUGI ZDROWOTNEJ

 1. W przypadku zawarcia Umowy lecz nieopłacenia przez Użytkownika Usługi zdrowotnej objętej Umową w terminie 15 (piętnastu) minut od zdeklarowania płatności za Usługę zdrowotną (wyborze okienka „kupuję i płacę”) (zgodnie z pkt. IV Regulaminu), SZPITAL CAROLINA odstępuje od Umowy. Oznacza to, że Usługa zdrowotna przepada, a Użytkownik może ponownie dokonać Rezerwacji Usługi zdrowotnej oraz ponownie zawrzeć Umowę.
 2. Jeżeli z przyczyn, których nie można było wcześniej przewidzieć, Użytkownik lub Osoba uprawniona nie będzie mógł skorzystać z Usługi zdrowotnej w terminie wskazanym w Rezerwacji, Użytkownik może zwrócić się do SZPITAL CAROLINA o przesunięcie terminu wykonania Usługi zdrowotnej.
 3. Użytkownik może zwrócić się do SZPITALA CAROLINA o przesunięcie terminu wykonania Usługi zdrowotnej najpóźniej do godz. 18:00 dnia poprzedzającego wizytę drogą telefoniczną poprzez kontakt ze SZPITALEM CAROLINA pod numerem 22 35 58 200. Przesunięcie terminu Usługi zdrowotnej będzie możliwe, jeżeli wysokość wynagrodzenia za tę Usługę zdrowotną nie uległa zmianie w stosunku do wysokości wynagrodzenia z daty zawarcia Umowy. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia za Usługę zdrowotną uległa zmianie, Użytkownik może od Umowy odstąpić oraz ponownie zarezerwować Usługę zdrowotną i zawrzeć Umowę.
 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej SZPITAL CAROLINA niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem lub Osobą uprawnioną w celu odwołania wizyty i ustalenia – według wyboru Użytkownika lub Osoby uprawnionej – nowego terminu realizacji Usługi zdrowotnej albo rezygnacji z tej Usługi.
 5. W przypadku wyboru przez Użytkownika lub Osobę uprawnioną opcji rezygnacji z Usługi zdrowotnej, SZPITAL CAROLINA dokona zwrotu wniesionej opłaty za Usługę zdrowotną. Zwrot opłaty następuje na zasadach wskazanych w punkcie VI B Regulaminu.
 6. Za wystąpienie siły wyższej uznane jest: zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez SZPITAL CAROLINA obowiązków, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki, niezaplanowana absencja pracownika służby zdrowia wykonującego Usługę zdrowotną, awaria sprzętu niezbędnego do wykonania Usługi zdrowotnej.

B.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ODWOŁANIE WIZYTY)

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień poniżej, w terminie 14 dni od jej zawarcia, t.j. od zaakceptowania Regulaminu zgodnie z postanowieniem pkt  IV B Regulaminu, jeżeli Użytkownik w tym terminie skontaktuje się z infolinią SZPITALA CAROLINA lub prześle SZPITALOWI CAROLINA oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu – jego stosowanie nie jest jednak obowiązkowe).
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie o odstąpieniu Użytkownik może przesłać:
  1. w dowolnej placówce SZPITAL CAROLINA albo
  2. na adres e-mail: cmc@carolina.pl albo
  3. poprzez infolinię SZPITAL CAROLINA tel. 22 35 58 200.
 3. Odwołanie terminu Usługi („odwołanie wizyty”)  będzie stanowiło oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń o odstąpieniu od Umowy). Aby odwołać wizytę należy przekazać informację o odwołaniu wizyty kontaktując się z infolinią SZPITAL CAROLINA pod numerem telefonu:  22 35 58 200.
 4. SZPITAL CAROLINA niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w przypadku gdy oświadczenie takie zostało złożone drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik może, ale nie musi złożyć oświadczenie zawierające żądanie rozpoczęcia wykonania Usługi zdrowotnej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Złożenie tego oświadczenia następuje przez zaznaczenie odpowiedniego okienka (check box) na ekranie urządzenia końcowego Użytkownika, jeśli SZPITAL CAROLINA umożliwia złożenie takiego oświadczenia na odległość lub w placówce SZPITALA CAROLINA (bezpośrednio przed udzieleniem świadczenia).
 6. Z chwilą pełnego wykonania Usługi, jeżeli Użytkownik złoży oświadczenie, o którym mowa powyżej, traci prawo do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 7. Jeżeli Użytkownik nie złoży oświadczenia, o którym mowa powyżej, SZPITAL CAROLINA zastrzega możliwość wstrzymania się z realizacją Usługi zdrowotnej do czasu, aż upłynie termin na odstąpienie od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uznaje się za niezawartą a SZPITAL CAROLINA niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14  dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, dokona zwrotu środków zapłaconych za Usługę. Zwrot nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wskazał inny sposób zwrotu płatności.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik będzie zobowiązany  do zwrotu SZPITALOWI CAROLINA:
  1. kosztów świadczenia Usługi zdrowotnej poniesionych przez SZPITAL CAROLINA w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz
  2. wynagrodzenia za spełnione przez SZPITAL CAROLINA świadczenia (wykonaną Usługę zdrowotną) w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia  złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jeżeli Użytkownik złożył żądanie o którym mowa w pkt VI B ust.5 Regulaminu a następnie złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 10. Wysokość wynagrodzenia, o który mowa w pkt VI B ust. 9 b) Regulaminu ustalana jest proporcjonalnie do stopnia wykonania Usługi zdrowotnej przez SZPITAL CAROLINA do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Kwotą bazową do wyliczenia wysokości wynagrodzenia stanowi wysokość całkowitego wynagrodzenie za wykonanie Usługi zdrowotnej, podanego w procesie Rezerwacji.
 11. Wysokość naliczonych Użytkownikowi kosztów lub kosztów i wynagrodzenia jak również sposób i termin ich  płatności, zostanie przekazany Użytkownikowi na trwałym nośniku po otrzymaniu przez SZPITAL CAROLINA oświadczenia o odstąpienia od Umowy.

VII.    W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PODZIELIĆ SIĘ SWOJĄ OPINIĄ O USŁUDZE

 1. Po zrealizowanej Usłudze zdrowotnej, Użytkownicy będą poproszeni o podzielenie się swoimi opiniami o jakości wykonania Usługi zdrowotnej.
 2. Ankieta zawierająca pytania dotyczące poziomu satysfakcji Użytkownika wysyłana jest na adres mailowy Użytkownika podany w trakcie Rezerwacji .
 3. Użytkownik, może ale nie musi udzielić odpowiedzi na pytania ankiety oraz ocenić poziom satysfakcji. Przesłane odpowiedzi, oceny i informacje są anonimowe.

VIII.   WYMAGANIA TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWO

 1. W celu prawidłowego korzystania ze możliwości dokonania rezerwacji i opłacenia Usługi niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. używanie przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Google Chrome, Safari, Opera, Vivaldi, lub Microsoft Edge, względnie innych kompatybilnych z nimi przeglądarek, każdorazowo w najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki;
  3. włączona obsługa JavaScript i Cookies.
 2. Brak spełnienia wymagań technicznych wskazanych w ust. 1 lit. b) (jeżeli używanie innej przeglądarki lub innej wersji) nie oznacza braku możliwości korzystania ze możliwości dokonania Rezerwacji i opłacenia Usługi, ale może wiązać się z utrudnieniami lub nieprawidłowym funkcjonowaniem.
 3. Wyłączenie obsługi JavaScript i Cookies lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania ze możliwości dokonania rezerwacji i opłacenie Usługi, lecz mogą powodować utrudnienia w połączeniu ze dostawcą Usług płatniczych i w. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies zawarte zostały w Polityce Prywatności.
 4. Zawieranie Umowy oraz dokonywanie płatności przez sieć Internet wiąże się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej. Szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa zawarte zostały w Polityce Prywatności.

IX.    JAKIE SĄ PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Internetem według taryf stosowanych przez operatorów obsługujących te połączenia.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Dokonywania Rezerwacji i zawierania Umów w szczególności w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w tym zobowiązany jest do niedokonywania Rezerwacji czy niezawierania Umów z użyciem zmechanizowanej sztucznej inteligencji;
  2. odwoływania umówionych Usług zdrowotnych w terminie do godz. 18 w dniu poprzedzającym dzień planowanej Usługi zdrowotnej by umożliwić innym Użytkownikom skorzystania z Usługi zdrowotnej w tym terminie,
  3. przedkładania ważnego skierowania przed wykonaniem Usług zdrowotnych wymagających takiego skierowania oraz zapewnienia odpowiedniego przygotowania Osoby uprawnionej przed przystąpieniem do wykonywania Usługi zdrowotnej,
  4. zawierania Umów i dokonywania płatności zgodnie z Regulaminem;
  5. podawania prawdziwych danych swoich oraz Osoby uprawnionej.

X.   CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Rezerwacja oraz zawarcie Umowy nie wymaga rejestracji ani logowania, chyba że wybrany przez Użytkownika Kanał zakupowy wymaga wykonania tych czynności.
 2. Jeżeli wybrany Kanał zakupowy wymaga rejestracji lub logowania, Użytkownik powinien postępować zgodnie z regulaminami  poszczególnych Kanałów zakupowych
 3. Zawarcie Umowy dokonywane jest jednorazowo co oznacza, że Użytkownik może w każdym czasie (do chwili zawarcia Umowy) przerwać proces zawierania Umowy do czasu złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu i przejścia do bramki płatniczej dostarczonej przez Dostawcę Usług Płatniczych.
 4. Przerwanie procesu zawierania Umowy następuje poprzez opuszczenie strony internetowej.

XI.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Nabywcy oraz Osoby Uprawnionej (jeśli jest inna niż Nabywca) jest Sport Medica S.A. zgodnie z treścią art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporządzenie’’).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Katarzyną Pisarzewską za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@luxmed.pl. Podanie danych jak i chęć przystąpienia do Usługi są całkowicie dobrowolne.
 3. Sport Medica S.A. przetwarza dane osobowe w ramach realizacji Usługi w zakresie niezbędnym do rejestracji obejmującym imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL  (a w przypadku jego braku, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), kolejno w zakresie realizacji Usługi również  adres zamieszkania oraz zawarte w dokumentacji medycznej, w tym dotyczące stanu zdrowia.  Dodatkowo w ramach założonej rezerwacji  przetwarzane będą  także  informacje dotyczące dokonanej płatności, w przypadku płatności elektronicznej numer rachunku Nabywcy oraz sposobu płatności oraz dane w zakresie Usługi, w tym: rodzaj Usługi, data i miejsce jej wykonania. Nabywca i/lub Osoba Uprawniona  możne dodatkowo  podać adres e-mail /i numer telefonu w celu umożliwienia sprawnego kontaktu obsługowego.  Podanie wskazanych danych nie jest jednak obligatoryjne w zakresie świadczonej usługi jednak wpływie na przyspieszenie komunikacji i możliwość otrzymania korespondencji obsługowej np. dotyczącej potwierdzenia lub odwołania wizyty. Pełna klauzula w zakresie przetwarzania danych osobowych Pacjentów,  znajduje się na stronie internetowej www.carolina.pl w zakładce Polityka prywatności i obowiązki informacyjne. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Operator serwisu płatniczego przez który jest wykonywana płatność  jest odrębnym od Sport Medica S.A. Administratorem danych osobowych.
 4. Wyżej wymienione dane są przetwarzane przez czas trwania założonej rezerwacji, następnie przez czas niezbędny do realizacji Usługi czyli na potrzeby objęcia opieką zdrowotną oraz rozliczenia płatności. Kolejno dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) lub obrony przed nimi, w okresie wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego (dane przetwarzane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest obrona lub dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej). Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.  W ramach udzielenia Osobie Uprawnionej świadczeń zdrowotnych, może zostać utworzona dokumentacja medyczna. Stając się pacjentem Sport Medica S.A.  należy pamiętać, iż dokumentacja medyczna, przechowywana jest co najmniej przez co najmniej okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są trwale usuwane lub poddawane anonimizacji.
 5. Jako podmiot leczniczy Sport Medica S.A. w szczególności dba o poufność danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako Nabywcy oraz Osoby Uprawnionej, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Sport Medica S.A. w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci placówek własnych oraz placówek współpracujących ze Szpitalem Carolina  na terenie Polski;
  2. dostawcom usług zaopatrujących Sport Medica S.A. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym);
  3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Sport Medica S.A. w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
  4. osobom upoważnionym w ramach realizacji praw Pacjenta.
 6. Z uwagi na to, że Sport Medica S.A. korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie infrastruktury informatycznej bądź serwisów sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Sport Medica S.A. zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Sport Medica S.A., a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 7. Jako administrator danych, Sport Medica S.A. zapewnia prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Nabywca lub Osoba Uprawniona może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Sport Medica S.A. sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli Nabywca lub Osoba Uprawniona chce skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – powinna skontaktować się z Sport Medica S.A. pisząc do Inspektora Ochrony Danych, odwiedzając placówkę lub wypełniając formularz na stronie internetowej Szpitala Carolina informuje także o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

XII.    REKLAMACJE I SPRAWY SPORNE

A. JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ DOTYCZĄCĄ OBSŁUGI

 1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację, w szczególności reklamację  dotyczącą obsługi, sposobu komunikacji ze SZPITALEM CAROLINA, procesu zawierania Umowy czy funkcjonalności strony internetowej SZPITAL CAROLINA.
 2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej – na adres e-mail:  opinia@carolina.pl, lub pisemnie na adres pocztowy SZPITAL CAROLINA, to jest na adres: Sport Medica S.A ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
 3. Aby ułatwić rozpatrzenie Reklamacji, powinna ona zawierać:
  1. dane Użytkownika;
  2. opis sytuacji, będącej przedmiotem Reklamacji;
  3. oczekiwania Użytkownika dotyczące sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty, gdy SZPITAL CAROLINA uzyskał możliwość zapoznania się z jej treścią. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. Jeżeli SZPITAL CAROLINA nie udzielił odpowiedzi na Reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że Reklamacja została uznana.

B. JAK ROZSTRZYGANE SĄ SPRAWY SPORNE

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawieraniem i wykonywaniem Umowy  jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 2. Z uwagi na to, że Umowa zawierana poprzez akceptację Regulaminu, jest umową o dotyczącą usług zdrowotnych zawieranych na odległość, do sporów powstałych w związku z Umową, nie stosuje się możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

XIII.   JAKA JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZPITAL CAROLINA

 1. SZPITAL CAROLINA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  1. zawarciem Umowy przez osobę trzecią, która posłużyła się danymi Użytkownika podając je jako własne;
  2. okolicznościami wynikającymi z wystąpienia siły wyższej.
 2. SZPITAL CAROLINA nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez innych Użytkowników w Kanałach zakupowych należących do SZPITAL CAROLINA, jeżeli nie posiada wiarygodnej wiedzy o bezprawnej treści przekazu, a po powzięciu takiej informacji niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich treści. Za powzięcie informacji o bezprawnym charakterze treści zamieszczonej w Kanale zakupowym należącym do SZPITAL CAROLINA uważa się w szczególności zgłoszenie naruszenia przez Użytkownika innego niż Użytkownik, który zamieścił treść.

XIV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, do relacji pomiędzy  SZPITAL CAROLINA a Użytkownikiem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 2. W relacjach SZPITAL CAROLINA z Użytkownikami zastosowanie ma język polski.
 3. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie  https://carolina.pl/regulamin-swiadczenia-jednorazowej-uslugi/ zmienionego Regulaminu. Rezerwacje oraz Umowy zawarte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według Regulaminu obowiązującego w momencie Rezerwacji, a w przypadku zawarcia Umowy, w momencie jej zawarcia.
 4. Integralną część Regulaminu stanowi załącznik – formularz odstąpienia od umowy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem  31.08.2023 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SPORT MEDICA S.A.

 z siedzibą w Warszawie

ul. Pory 78, 02-757 Warszawa

opinia@carolina.pl

 

Ja (*) …………………………………………………………………………………………………………..

niniejszym informuję (*)o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi (*) ………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje:

Data zawarcia umowy(*)

Imię i nazwisko konsumenta (Nabywcy Usługi)

………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta

………………………………………………………..

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

…………………………………………………………

Data